INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W WYDAWNICTWIE AMCONEX Sp.z o.o.

Ochrona powierzonych nam danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Ochronę prywatności podczas przetwarzania danych osobowych uważamy za kluczową.

 

Informacje zawarte w dokumencie:

 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe;
 • jak długo przechowujemy przetworzone dane osobowe;
 • czy udostępniamy dane osobowe osobom trzecim;
 • jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych: AMCONEX Sp.z o.o. z siedzibą ul. Banderii 4, lok. 162, 01-164 Warszawa, REGON: 012680110 (dalej tylko „AMCONEX“).

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób fizycznych („przedmiot danych”) w zgodzie z obowiązującym prawem, zwłaszcza z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dane osobowe, które są nam udostępniane w ramach korzystania z usług świadczonych bądź oferowanych przez naszą firmę lub które są uzyskiwane podczas wizyt na naszych stronach internetowych, przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa. Informacje uzyskane w ten sposób są przez naszą firmę, będącą administratorem danych, używane jedynie do celów i na warunkach określonych w tym dokumencie.

Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, kiedy są nam przekazane dobrowolnie i z własnej woli, na przykład w ramach rejestracji do realizacji usług lub udziału w konkursach, forach dyskusyjnych, ankietach, ogłoszeniu zwycięzców, rozdaniu nagród w celu dotrzymania umowy itp.

Dane osobowe będą wykorzystane do informowania o nowych produktach, usługach, ofertach  specjalnych i do optymalizacji naszych usług, np. wysyłania informacji handlowych, o czym mowa dalej, a to zawsze w celu, w którym dane zostały zgromadzone i w niezbędnym zakresie.

 

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów, które zapewniają świadczenie usług oraz dostarczenie produktów zamówionych przez przedmiot danych.

AMCONEX może zlecić przetworzenie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe, przede wszystkim operatorowi zdalnego przechowywania danych, dystrybutorowi mediów/czasopisów i/lub dostawcy aplikacji konkursowych na bazie software’u.

Dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym bądź innym podmiotom w ramach dotrzymywania zobowiązań prawnych ustanowionych przez dalsze przepisy; innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do ochrony praw (np. sądom, komornikom sądowym, licytatorom) przy czym zakres udostępnionych informacji jest ograniczony do danych niezbędnych do wyegzekwowania roszczeń; specjalistycznym podmiotom zewnętrznym (dalej „podmiot przetwarzający”), które dla administratora danych przeprowadzają przetwarzanie na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzaniu danych osobowych (np. zewnętrzne biuro rachunkowe) – administrator danych osobowych starannie wybiera podmiot przetwarzający, który zapewnia maksymalną gwarancję technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia ochrony przekazywanych danych osobowych.

 

Wysyłanie informacji handlowych

Administrator danych osobowych jest upoważniony do wykorzystania udostępnionego adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych zawierających komunikaty o nowościach, organizowanych akcjach, konkursach lub wiadomości na temat oferty produktów i usług świadczących przez administratora danych osobowych. W przypadku kiedy przedmiot danych nie wyraża zgody na dalsze wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, może zawsze wypisać się z odbioru za pomocą linku do anulowania subskrypcji umieszczonego w stopce każdego e-mailu zawierającego informacje handlowe.

 

Bezpieczeństwo

Administrator danych osobowych zatwierdza i dotrzymuje technicznych i organizacyjnych zasad bezpieczeństwa, nie dopuszczając do ich wycieku, straty, zniszczenia oraz do ingerencji osób niepowołanych. Przetwarzanie danych osobowych i dostęp do nich będzie udostępniony jedynie osobom do tego upoważnionym, które są zobowiązane do dyskrecji i dotrzymywania przepisów prawnych.

 

Cookies

Administrator danych osobowych wykorzystuje cookies do śledzenia preferencji odwiedzających portal oraz optymalnego tworzenia strony internetowej. Cookies to małe „pliki”, zapisujące się na dysku twardym użytkownika. Wiedzie to do ułatwienia nawigowania i zapewnienia wysokiego komfortu użytkownika strony internetowej. Cookies można wykorzystywać m.in. do rozpoznawania czy dana strona została już odwiedzona przez użytkownika. Korzystanie z cookies można dezaktywować w przeglądarce internetowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych firm. Naszym obowiązkiem jest ostrzec, że kliknięcie na odnośnik i przeniesienie się na inną stronę może oznaczać, że ochrona danych na tej stronie kieruje się własnymi zasadami ochrony danych osobowych, a administrator danych nie jest odpowiedzialny za zgodność warunków ochrony danych osobowych stron trzecich – operatorów innych stron internetowych z przepisami prawnymi. Podczas odwiedzin stron internetowych osób trzecich a przed udostępnieniem danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich należy prześledzić ich zasady ochrony danych osobowych.

 

III.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych według 4 pkt 11 RODO;
 • dotrzymanie umowy między administratorem a przedmiotem danych według art. 12 i 13 RODO;
 • wypełnianie obowiązków prawnych według art. 6 i 9 RODO (głównie obowiązki księgowe, podatkowe i archiwizacyjne);
 • ochrona uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej art. 6 i 9 RODO (zwłaszcza w celach marketingowych, w przypadku egzekucji uzasadnionych roszczeń administratora, ochrony własności administratora, przetwarzania cookies).

 

 

Informacje na podstawie artykułu 13 RODO: Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 • przedmiot danych ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych;
 • przedmiot danych ma prawo żądać korekty lub usunięcia danych osobowych bądź ograniczenia ich przetwarzania, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia;
 • przedmiot danych ma prawo do złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;
 • w przypadku, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą przedmiotu danych, zgodę tę można zawsze cofnąć;
 • dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, w których są one przetwarzane. W przypadku, że dane osobowe są uzyskiwane na podstawie umowy między przedmiotem danych a administratorem, dane osobowe są przechowywane przez 4 lata od wygaśnięcia umowy. Po upływie maksymalnego czasu przetwarzania, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w celach statystycznych, naukowych, archiwizacyjnych lub przez okres czasu wymagany przez przepisy prawne;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do obcego państwa;
 • administrator nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, łącznie z profilowaniem.

 

 

Informacje według artykułu 15 RODO: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Przedmiot danych ma prawo do uzyskania potwierdzenia, że jego dane osobowe nie są przetwarzane, a jeśli tak się dzieje, ma prawo do dostępu do danych osobowych i dalszych informacji.

Przedmiot danych ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez administratora. Administrator może naliczać adekwatną opłatę na podstawie kosztów administracyjnych za udostępnienie kolejnych kopii.

 

Informacje według artykułu 16 RODO: Prawo do korekty

Przedmiot danych ma prawo żądać, aby administrator niezwłocznie poprawił niepoprawne dane osobowe, które dotyczą przedmiotu.

 

Informacje według artykułu 17 RODO: Prawo do usunięcia danych

Przedmiot danych ma prawo żądać, aby administrator niezwłocznie usunął dane osobowe, jeśli istnieje po temu powód. Prawo nie obowiązuje jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się głównie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Informacje według artykułu 18 RODO: Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przedmiot danych ma prawo zażądać, aby administrator w określonych sytuacjach ograniczył przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje według artykułu 19 RODO: Obowiązek powiadomienia

Administrator powiadamia poszczególnych użytkowników, którzy udostępnili mu dane osobowe, o wszystkich korektach, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niemożliwe bądź wymaga to niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

Informacje według artykułu 21 RODO: Prawo do sprzeciwu

W konkretnych przypadkach przedmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych.

 

Informacje według artykułu 34 RODO: Zawiadamianie przedmiotu danych osobowych o naruszeniu ich ochrony

Jeśli nastąpi sytuacja, w której doszłoby do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przedmiotu, niosącej za sobą ryzyko utraty praw i swobód przedmiotu, mamy obowiązek niezwłocznie poinformować o tym przedmiot danych.